Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2018 r.

Odpady segregujemy na:

 

 

Uzupełnieniem systemu są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

                         PSZOK przy ul. Krakowskiej 315 D

                         FILIA PSZOK przy ul. Straconki 1                                                                                                          

Odpady dostarczane do PSZOK są przyjmowane od mieszkańców Bielska-Białej bezpłatnie, zgodnie z aktualnym Regulaminem przyjmowania odpadów do PSZOK.

Aby oddać odpady do PSZOK wystarczy przyjechać do Punktu z dowodem osobistym, a wszelkie formalności  załatwiane są na miejscu z pomocą pracowników PSZOK. Następnie należy samodzielnie umieścić przywiezione odpady we wskazanych przez obsługę PSZOK kontenerach.

Można również upoważnić inną osobę do przywozu odpadów do PSZOK, która w imieniu wytwórcy tych odpadów dostarczy je do PSZOK-u. Jednak w tym przypadku konieczne jest wypełnienie przez wytwórcę odpadów stosownego UPOWAŻNIENIA.

 

Mieszkańcy Bielska-Białej mogą oddawać do PSZOK posegregowane:

 • przeterminowane leki i chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. świetlówki, farby, opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odpady zawierające rtęć, zużyte igły i strzykawki ),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, - inne niż gruz (z uwzględnieniem limitów określonych w § 11),
 • gruz (ceglany, betonowy, bez domieszek innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z uwzględnieniem limitów określonych w § 11),
 • zużyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych i przemysłowych, samochodów ciężarowych), UWAGA Nie dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nie-ruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rodzinnych ogródków działkowych,
 • odpady zielone, (trawa, gałęzie, liście itp., z uwzględnieniem limitów określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że wielkość gałęzi, konarów, krzewów itp. nie będzie przekraczała 50 cm.,
 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektu-ry,
 • metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, (folia opakowaniowa, butelki PET typu meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PPi PE, sprzęt rekreacyjny i sportowy, duże zabawki),
 • opakowania wielomateriałowe, typu tetrapack i inne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • popiół, sadze z czyszczenia komina,
 • odpady problemowe (tekstylia, zużyty sprzęt sportowy, parasole, odzież, opakowaniowy styropian po sprzętach i urządzeniach gospodarstwa domowego),
 • szyby i lustra, z wyjątkiem szyb samochodowych,

 Dodatkowe informacje na temat PSZOK można uzyskać na stornie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biala.pl oraz telefonicznie pod numerem 33 829 75 90 wew. 47

-------------------------------------------------------------------------------------

Rady na odpady: