Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

Jak wiadomo, opłaty związane z poborem czynnika grzewczego (c.o.), stanowią niebagatelną kwotę. Niejednokrotnie Mieszkańcy zadają sobie pytanie czy możliwe jest pomniejszenie tychże kosztów?

Użytkownicy lokali winni pamiętać o kilku zasadach i stosować je. Na efekt podjętych działań trzeba będzie poczekać, jednakże przyniosą one wymierne korzyści. Warto spróbować!

Mając na uwadze powyższe apelujemy o:
· korzystanie z termostatów grzejnikowych,
· niezasłanianie głowic (meblami, zasłonami),
· prawidłowe wietrzenie, (nie dłużej niż 10 minut), w sposób intensywny, (okna szeroko otwarte), przy zamkniętym zaworze,
· obniżenie temperatury w pomieszczeniach na czas nocnego wypoczynku i dłuższej nieobecności,
· unikanie suszenia prania na grzejnikach. Aby zapobiec wyziębieniu budynku prosimy, w okresie zimowym, nie otwierać okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnych, jak i okienek w pomieszczeniach piwnicznych.

Racjonalne korzystanie z ogrzewania może wpłynąć na zmniejszenie wnoszonych opłat. Należy pamiętać, że koszty centralnego ogrzewania zależą w dużej mierze od samych mieszkańców!

Stosując ww. zasady nie zapominajmy o prawidłowej wentylacji pomieszczeń poprzez stosowanie mechanizmów mikrouchylenia w oknach. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zasłanianie kratek wentylacyjnych w łazienkach i kuchniach oraz otworów w drzwiach łazienkowych.

Bardzo ważne !

Apelujemy o wyjątkową ostrożność przy korzystaniu z piecyków łazienkowych. Niskie temperatury oraz wzmożona emisja pyłu sprzyjają cofaniu się spalin nawet w tych lokalach, w których ciąg do tej pory był prawidłowy. Po napuszczeniu wody do wanny należy bezwzględnie przewietrzyć łazienkę. Nie przebywać w łazience podczas pracy piecyka. W sytuacjach wątpliwych nie korzystać z piecyka łazienkowego, bądź wezwać kominiarza (tel. 506059039 lub tel. 602777897), który zbada ciąg.
Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa! Apelujemy o wzmożoną czujność na czas niskich temperatur, zwrócenie uwagi dzieciom by nie korzystały z kąpieli podczas nieobecności rodziców

 

1.Przewody kominowe spalinowe – wentylacja.

Zgodnie z przepisami przewody kominowe spalinowe w budynku wyposażonym w gaz podlegają czyszczeniu 2 razy w roku. Także raz w roku odbywa się badanie przewodów kominowych polegające na sprawdzeniu prawidłowości ciągów przewodów kominowych, stanu kratek wentylacyjnych, drzwi łazienkowych, w których zgodnie z przepisami w dolnej części winny być otwory o łącznej powierzchni 0,022 m2 w celu napływu powietrza. Aby ciąg był właściwy oprócz otworów w drzwiach łazienkowych, w oknach winno stosować się mikrowentylację oraz nawiewy w ramach okiennych a kratka wentylacyjna musi być odsłonięta. Obowiązuje zakaz montażu wyciągów mechanicznych podłączonych do wentylacji grawitacyjnej.

2. Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna podlega badaniom przez uprawnione osoby raz na 5 lat. Usterki stwierdzone w czasie badań a wykazane w protokole winny być niezwłocznie usunięte przez użytkownika mieszkania. Instalacja elektryczna wraz z osprzętem w lokalu należy do mieszkańca. Wymiana instalacji wymaga akceptacji Spółdzielni.

3. Instalacja gazowa.

Jakakolwiek przeróbka instalacji wymaga nie tylko akceptacji Spółdzielni ale z racji potencjalnych zagrożeń także projektu technicznego oraz pozwoleń na budowę. Urządzenia odbiorcze (podgrzewacze wody, kuchenki), winny być poddawane przeglądom i konserwacji. Instalacja gazowa jest raz w roku poddawana badaniu przez odpowiednie służby Spółdzielni. W trakcie użytkowania instalacji gazowej, szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny piecyków łazienkowych z uwagi na zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla. Wspomniano już wcześniej o bezwzględnym zakazie zatykania kratek wentylacyjnych i nawiewie w drzwiach łazienkowych. Konieczne jest ostrożne korzystanie z łazienki przy pracującym piecyku gazowym. Prosimy także o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu wentylacji.

4. Instalacje wod.kan.

Przy wymianie wewnętrznej instalacji wod.kan. jak również wykonania okładzin ściennych, należy zapewnić dostęp do zaworu odcinającego pion oraz wodomierzy.

5. Instalacja c.o.

Instalowanie grzejników centralnego ogrzewania lub likwidacja niektórych z nich we własnym zakresie, także wymaga zgody Spółdzielni. Podane zostaną parametry grzewcze dla nowych grzejników oraz warunki opuszczenia wody z instalacji. Zakazuje się samowolnego demontażu głowic zaworów termostatycznych, które jak wiadomo służą regulacji temperatury w lokalu. Chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę na właściwe korzystanie z zaworów (skręcanie na czas snu bądź dłuższej nieobecności w lokalu mieszkalnym). Wietrzenie w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne po wcześniejszym zakręceniu głowicy termostatycznej, (szeroko otwarte okna). Nie ma potrzeby, by okna były na stałe, lub na wiele godzin uchylone, (tak w lokalu jak i na klatkach schodowych), gdyż nawet przy skręconych zaworach grzeją piony c.o., a budynek nadmiernie się wychładza.

6. Konstrukcja budynku.

Przypominamy Państwu o bezwzględnej konieczności wystąpienia do Spółdzielni o warunki przebudowy – wyburzenie ścianek, powiększenia lub wykucia nowych otworów drzwiowych, wymianę okien. W szczególności w budynkach typu „DOMINO” (Akademii Umiejętności 65, Dywizji Kościuszkowskiej 5, Solna 7, 11, Spółdzielców 41), w których praktycznie wszystkie ściany poprzeczne są nośne. Jakakolwiek samowola jest niedopuszczalna i może grozić katastrofą budowlaną.

Ponadto informujemy, że kolorystyka budynków (w tym wnęk balkonowych i loggi) została zatwierdzona przez Urząd Miejski. W przypadku odnowienia tych wnęk należy zachować istniejącą kolorystykę.