Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby
Nasze zasoby

OGŁOSZENIE

 

                                                                                                          Bielsko-Biała, dn. 30.05.2019r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SARNI STOK”

z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Koziej 9

(zwana dalej „Spółdzielnią”)

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki:

220/20; 220/22; 220/23; 220/24; 323/4; 323/8; 329/3; 329/6; 329/7; 329/8; 329/9; 337/4; 368/8; 368/9; 368/26; 368/27; 368/31; 368/36

o łącznej powierzchni 6,4635 ha, zapisanych aktualnie w księdze wieczystej Nr BB1B/00108388/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „SARNI STOK”, przeznaczonych w MPZP na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Cena wywoławcza wynosi: 16.158.750,00 złotych netto.

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług do ceny nabycia netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 

Warunki przetargu:

1.     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą pisemną ofertę, wpłacą wadium we wskazanym terminie i wysokości.

2.      Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała przy ul. Koziej 9 do dnia 09.09.2019 r. do godziny 15.00.

3.      Oferta winna zawierać:

-        imię i nazwisko oferenta (nazwa instytucji) wraz z podaniem adresu lub siedziby,

-        datę sporządzenia oferty,

-        oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-        oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń,

-        dowód odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku, gdy oferent z niego korzysta,

-        dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta:

a.      w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego rejestru,

b.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS-u o nie zaleganiu z płatnościami,

c.      osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonką na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

 

4.      Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 994.000,00 PLN, płatne przelewem na rachunek Spółdzielni:

PKO BP SA nr: 17 1020 1390 0000 6602 0018 2311.

Wadium wnieść należy na trzy dni wcześniej od daty przetargu (tj. do dnia 09.09.2019r.). Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie Rady Nadzorczej Spółdzielni – Bielsko-Biała, ul. Kozia 12.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

7.      Uczestnik przetargu wybrany jako nabywca, zostanie zawiadomiony na piśmie o terminie i miejscu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży.

8.   Ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości poprzedzona będzie zawarciem notarialnej umowy wstępnej w terminie do 30 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu – pod warunkiem, iż najdalej przed tym terminem wygrywający przetarg wpłaci 20 procent ceny przetargowej, oprócz wadium. Przez cenę przetargową rozumie się najwyższą cenę zaoferowaną w pisemnych ofertach lub cenę wylicytowaną.

9.   Podmiot, który wygrał przetarg i wpłacił na rachunek bankowy Spółdzielni wadium oraz 20 procent wylicytowanej kwoty bądź kwotę zaoferowaną w pisemnej ofercie zobowiązany będzie w terminie do 30 dni (licząc od daty informacji, iż Skarb Państwa zrezygnował z prawa pierwokupu) wpłacić resztę ceny i przystąpić do czynności notarialnej – zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości.

10.  W przypadku podmiotu, który wygrał przetarg i nie dokonał wpłaty 20 procent oferowanej bądź wylicytowanej ceny w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargowego, traci on prawo domagania się zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości oraz traci na rzecz Spółdzielni wpłacone wadium w całości.

11.   Oferent będzie zobowiązany na etapie zawarcia umowy do złożenia oświadczenia, iż poddaje się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 KPC do określonej kwoty ze wskazaniem, że Spółdzielnia będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w ciągu 7 dni.

12.    Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego obciążają nabywcę.

13.    Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związane jest z obowiązkiem uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz właściciela, w wysokości zgodnej z przepisami ustawowymi.

14.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Spółdzielnia zbywa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

15.     Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

16.     Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu bez wskazania przyczyny. W takim przypadku oferentom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Spółdzielni.

17.    Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków przetargu udziela Administracja Spółdzielni – Panowie: Tomasz Pryida i Artur Pszonka     tel.: 33-496-38-28 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18.   Szczegółowe warunki przetargu zawarte są w „Regulaminie przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „SARNI STOK” w Bielsku-Białej” – do zapoznania się na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych - pdf.